شرکت فردوس سازه پرشین به شماره شناسه ملی 10103647229  شروع به راه اندازی و ساخت پروژه زیما مال نموده است